Sci Tech TU RUN 2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
days
hours
minutes
seconds

โครงการเดิน-วิ่ง
“Sci-Tech TU Run 2020 : วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2529 ปัจจุบันมีบัณฑิตจบการศึกษาจากคณะฯ ไปแล้ว 30 รุ่น โดยมีศิษย์เก่าจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ซึ่งล้วนมีบทบาทที่สำคัญในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา ธุรกิจ การเงินการธนาคาร และอุตสาหกรรมต่างๆ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทยที่สำคัญ สมดังปณิธานและพันธกิจของคณะฯ เมื่อเริ่มก่อตั้งในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2529 อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนให้คณะฯ มีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เครือข่ายและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมี ส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป ในการส่งเสริมวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ ให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตอบโจทย์ของสังคม รวมไปถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป โครงการวิ่ง “Sci-Tech TU Run 2020 : วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน” ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเป็นหนึ่งในภารกิจของคณะฯ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ไปพร้อมกับการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 34 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ ประชาชนทั่วไป กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาคมธรรมศาสตร์และ ประชาชนทั่วไป
 3. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมวิ่ง “Sci-Tech TU Run 2020 : วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน” เป็นทุนการศึกษาและใช้ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป   จำนวน 2,300 คน

 • กลุ่มนักวิ่งทั่วไป
 • นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
 • ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ประเภทของกิจกรรม

การแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำนวน (คน) เวลาปล่อยตัว เวลาการวิ่ง (ชม.)
10 KM 10 1,000 05:30 2.00
3 KM 3 1,000 05:40 1.00
VIP ทุกระยะ 300 ตามระยะ ตามระยะ

ค่าสมัคร

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ร่วมงานวิ่งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่จะไม่ได้รับเสื้อ เหรียญ และคูปองอาหาร


การแบ่งกลุ่ม

การแข่งขัน ประเภท กลุ่ม
10 KM บุคคลทั่วไป ชาย/หญิง
3 KM ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่ม
VIP ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่ม

รางวัลประเภทการแข่งขัน

10 KM ผู้ชนะอันดับ 1 – 10 แต่ละประเภท (ชายและหญิง) จะได้รับถ้วยรางวัล

ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริง ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล

การจับเวลา ไม่มีระบบ CHIP


เหรียญรางวัล


เสื้อที่ระลึก


แผนที่เส้นทางแข่งขัน


กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 04:30 – 8:00 น.

เวลา 04:30เริ่มงาน
เวลา 05:00อบอุ่นร่างกาย
เวลา 05:15พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 05:30ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร
เวลา 05:40ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 3 กิโลเมตร
เวลา 07:00พิธีมอบรางวัล
เวลา 08:00ปิดการแข่งขัน

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 1. บริการรับฝากของที่กองอำนวยการ กรุณารับคืนภายในเวลา 10:00 น.
 2. บริการน้ำดื่มตลอดเส้นทาง ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
 3. บริการอาหารและน้ำดื่ม ก่อนและหลังเข้าเส้นชัย
 4. บริการห้องสุขา
 5. บริการควบคุมและปิดการจราจรตลอดเส้นทางการแข่งขัน
 6. บริการดูแลพยาบาล พร้อมรถพยาบาลตลอดการแข่งขัน
 7. ภาพถ่ายดาวน์โหลดฟรีโดย Indy Run

ช่องทางการสมัคร

berving.com

สอบถามรายละเอียด

Line@: @berving

www.facebook.com/BervingThailand

www.facebook.com/SciTechTURun


การรับเบอร์-เสื้อที่ระลึก

1. เบอร์และเสื้อที่ระลึกจะจัดส่งให้ตามชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือมารับได้ที่อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กรณีรับที่คณะฯ รับได้ในวันเวลา
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 – 18:00 น.
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 – 16:30 น.
ไม่มีรับเบอร์และเสื้อในวันงานวิ่ง

สมัครเข้าร่วมงาน
 • 3km Fun Run (550 บาท)
 • 10km Mini Marathon (550 บาท)
 • VIP ทุกระยะ (1,000 บาท)