Fight Running For The Right To Sight 2020

สวนพุทธมณฑล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
days
hours
minutes
seconds

โครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน วิ่งสู้ชีวิต เพื่อสิทธิการมองเห็น

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Fight Running For The Right To Sight     

 

หลักการและเหตุผล

โครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน วิ่งสู้ชีวิต เพื่อสิทธิการมองเห็น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Fight Running For The Right To Sight  
เปิดโอกาสสำหรับให้คนสายตาเลือนรางรวมถึงคนพิการทุกประเภทและบุคคลทั่วไป ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างโลกอีกใบให้สังคมได้รับรู้ในมุมที่เราอาจยังไม่เคยสัมผัส  การจัดโครงการเพื่อมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสายตาเลือนรางในทุกๆช่วงวัย ตลอดจนเป็นการรณรงค์ให้คนสายตาเลือนรางรวมทั้งประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพดวงตา เพื่อการส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพดวงตาตามนโยบายป้องกันการตาบอดขององค์การอนามัยโลก (VISION 2020: THE RIGHT TO SIGHT) การเปลี่ยนมุมมองให้คนสายตาเลือนราง คนพิการทางสายตาและบุคคลทั่วไปหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อเป็นฐานในการสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิราชสุดา เพื่อเป็นทุนการดำเนินงานของสมาคมคนสายตาเลือนราง(ประเทศไทย) และชมรมผู้ปกครองศูนย์จอยเซ็นเตอร์ เพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น


วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการ Fight Running For The Right To Sight  
 1. เพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดทำศูนย์เทคโนโลยีและการเรียนรู้ สำหรับคนสายตาเลือนราง 
 2. เพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์กระตุ้นการมองเห็นและพัฒนาการระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นอายุ ๐-๖ ปี
 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คนสายตาเลือนราง ให้เป็นที่รู้จักของสังคม
 4. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกรวมถึงรณรงค์ให้คนสายตาเลือนรางและบุคคลทั่วไปเกิดความตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพดวงตา และตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ


กลุ่มเป้าหมาย

1. บุคคลทั่วไป   จำนวน 4,500 คน

 • กลุ่มนักวิ่งทั่วไป
 • บุคลากรทางการแพทย์ด้านจักษุวิทยาจากโรงพยาบาลต่างๆ
 • ชมรมนักวิ่งของโรงพยาบาลต่างๆ
 • นักศึกษาและครู บุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
 • ชมรมโรคตา ที่เป็นสาเหตุของสายตาเลือนรางและตาบอด เช่น ชมรมต้อหิน
 • ชมรมโรคเบาหวาน

2. กลุ่มคนพิการทุกประเภท  จำนวน 250 คน

 • กลุ่มนักวิ่งคนพิการจากกลุ่มวิ่งด้วยกัน
 • นักวิ่งจากสมาคมคนสายตาเลือนราง และหน่วยงานคนพิการต่างๆ

3. กลุ่มไกด์รันเนอร์ จำนวน 250 คน

 • กลุ่มนักวิ่งทั่วไป
 • กลุ่มนักวิ่งทั่วไปจากกลุ่มวิ่งด้วยกัน

รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 5,000 คน


สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ สวนพุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170


ประเภทของกิจกรรม

1. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. สำหรับบุคคลทั่วไปและคนพิการทุกประเภท 

ชาย อายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20-29 อายุ 30-39 อายุ 40-49 อายุ 50-59 อายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง อายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20-29 อายุ 30-39 อายุ 40-49 อายุ 50-59 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ค่าสมัคร  450 บาท

2. เดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กม. สำหรับบุคคลทั่วไปและคนพิการทุกประเภท

ชาย/หญิง  ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

ค่าสมัคร  400 บาท

3. เดิน-วิ่ง ระยะทาง 3 กม. (Fun Run) สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมเดิน-วิ่งกับผู้พิการทางสายตา

ค่าสมัคร  400 บาท

ไม่แบ่งกลุ่มอายุและความพิการ


รางวัล และของที่ระลึก

ถ้วยรางวัล  (เฉพาะการวิ่งมินิมาราธอน ระยะ 10.5 กม.)

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  6  ถ้วยรางวัล ดังนี้

ประเภท Over All

 • ลำดับที่ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท  ทั้งประเภทชายและหญิง รวม 2 รางวัล
 • ลำดับที่ 2 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท  ทั้งประเภทชายและหญิง รวม 2 รางวัล
 • ลำดับที่ 3 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท  ทั้งประเภทชายและหญิง รวม 2 รางวัล

ประเภทผู้พิการ Wheelchair

 • ลำดับที่ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท  ทั้งประเภทชายและหญิง รวม 2 รางวัล
 • ลำดับที่ 2 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท  ทั้งประเภทชายและหญิง รวม 2 รางวัล
 • ลำดับที่ 3 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท  ทั้งประเภทชายและหญิง รวม 2 รางวัล

ประเภทผู้พิการ No Wheelchair

 • ลำดับที่ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท  ทั้งประเภทชายและหญิง รวม 2 รางวัล
 • ลำดับที่ 2 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท  ทั้งประเภทชายและหญิง รวม 2 รางวัล
 • ลำดับที่ 3 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท  ทั้งประเภทชายและหญิง รวม 2 รางวัล

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับ 1-3 แบ่งตามกลุ่มอายุ  จำนวน 36 ถ้วย

ชาย อายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20-29 อายุ 30-39 อายุ 40-49 อายุ 50-59 อายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง อายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20-29 อายุ 30-39 อายุ 40-49 อายุ 50-59 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ถ้วยรางวัล  (เฉพาะการวิ่ง ระยะ 5 กม.)

ประเภท Over All

 • ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ชาย/หญิง 2 ถ้วย (ลำดับที่ 1)
 • ถ้วยรางวัล ชาย/หญิง 4 ถ้วย (ลำดับที่ 2-3)

ประเภท Wheelchair

 • ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ชาย/หญิง 2 ถ้วย (ลำดับที่ 1)
 • ถ้วยรางวัล ชาย/หญิง 4 ถ้วย (ลำดับที่ 2-3)

ประเภท No Wheelchair

 • ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ชาย/หญิง 2 ถ้วย (ลำดับที่ 1)
 • ถ้วยรางวัล ชาย/หญิง 4 ถ้วย (ลำดับที่ 2-3)

ถ้วยรางวัลอับดับ 1-3 สำหรับชมรมหรือทีมที่สมัครเข้าร่วมงานมากที่สุด

เหรียญรางวัลผู้พิชิต 

นักวิ่งทุกประเภท ทุกระยะที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลผู้พิชิต


เสื้อที่ระลึก

ผู้สมัครวิ่งมินิมาราธอนทุกคน ทุกประเภท ทุกระยะ ได้รับเสื้อที่ระลึก ท่านละ 1 ตัว 


แผนที่เส้นทางการแข่งขัน


กติกาการแข่งขัน

 • การรับเบอร์ ผู้สมัครนำหลักฐานการรับสมัครไปรับหมายเลขประจำตัวสำหรับผู้แข่งขัน พร้อมเสื้อที่ระลึก

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนพุทธมณฑล  เวลา 12.00 – 18.00 น.
**วันเดียวเท่านั้น**
กรณีจัดส่ง สามารถเลือกจัดส่งได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

 • ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พร้อมทั้งแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง ที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
 • นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 1. บริการรับฝากของที่กองอำนวยการ เวลา 05.00 – 08.30 น.
 2. บริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางการแข่งขัน
 3. บริการอาหาร และน้ำดื่มหลังเส้นชัย
 4. บริการห้องสุขา
 5. บริการควบคุมและปิดการจราจรตลอดเส้นทางการแข่งขัน
 6. บริการทางการแพทย์ พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
สมัครเข้าร่วมงาน
 • 3KM ทั่วไป (400 บาท)
 • 3KM ผู้พิการ Wheelchair (200 บาท)
 • 3KM ผู้พิการ No Wheelchair (200 บาท)
 • 3KM GUIDE RUNNER (400 บาท)
 • 5KM ทั่วไป (400 บาท)
 • 5KM ผู้พิการ Wheelchair (200 บาท)
 • 5KM ผู้พิการ No Wheelchair (200 บาท)
 • 5KM GUIDE RUNNER (400 บาท)
 • 10.5KM ทั่วไป (450 บาท)
 • 10.5KM ผู้พิการ Wheelchair (225 บาท)
 • 10.5KM ผู้พิการ No Wheelchair (225 บาท)
 • 10.5KM GUIDE RUNNER (450 บาท)