Confirm Payment
Bangkok Life Assurance Half Marathon 2018
รายละเอียด ของงาน
โครงการ เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 5
 
ผู้ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 2561 จะไม่มีบริการจัดส่งไปรษณีย์ สามารถรับด้วยตนเองได้ ในวันที่กำหนดเท่านั้น 
****** ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ *******
 

สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น3 สื่อสารองค์กร หรือ สอบถามที่ 02-777-8542

ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่สมัครหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2561 BIB จะไม่สามารถบันทึกผลการแข่งขันได้


1. ชื่อโครงการ : กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2018
Bangkok Life  Assurance Half  Marathon 2018
2. หลักการและเหตุผล : 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน         พ.ศ. 2494  โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา นายชิน  โสภณพณิช และคหบดีผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งก็เพื่อต้องการให้ประชาชนมีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย
เนื่องในวาระเดือนมิถุนายนของทุกปี ได้ถือเป็นช่วงเวลาอันเป็นสิริมงคล เพราะเป็นช่วงเวลาที่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการธุรกิจประกันชีวิต จวบจนวันนี้ปีที่ 67 ถือว่าเป็นปีแห่งการให้การสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โครงการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นับได้ว่าประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากนักวิ่ง นักออกกำลังกายและประชาชนเป็นอย่างมาก  โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงาน  มาโดยตลอดทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา  ทั้งนี้ นอกจากสุขภาพร่างกายแล้ว บริษัทคำนึงถึงการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีควบคู่กันอีกด้วย           ในโครงการนี้ จึงเป็นการจัดงานด้วยรูปแบบดูแล้วสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน เช่น การใช้ถ้วยน้ำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย การใช้ถ้วยน้ำ      ใบเดียวตลอดเส้นทางการวิ่ง  ก็เป็นการลดปริมาณขยะได้จำนวนมาก รวมถึงลดการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม พลาสติก หรือวัสดุใด ๆ  ที่มีการย่อยสลายยากด้วยวิธีธรรมชาติให้มากที่สุด
สำหรับรายได้จากค่าสมัครเข้าร่วมงานวิ่งทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนเพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์            สู่ประชาชน ดังโครงการต่าง ๆ 
- ปี 2557  บริจาคเข้าโครงการน้ำสะอาดเพื่อน้องในชนบท ให้โรงเรียนจำนวน 8 แห่ง ได้มีน้ำสะอาดในการใช้และบริโภคอย่างทั่วถึง
- ปี 2558  บริจาคอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในลานสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดพิษณุโลก และสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดราชบุรี
- ปี 2559  บริจาคอุปกรณ์ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะบุงตาหลัว จังหวัดนครราชสีมา และลู่วิ่งในสวนออกกำลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- ปี 2560 ปรับปรุงสวนภูมิทัศน์สวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุขในสวนสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สำหรับการจัดงานเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน ในปี 2561 นี้ 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพกาย ใจ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทย
ให้มีความพร้อมที่จะร่วมกัน ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยก้าวสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” จึงต่อยอดโครงการพร้อมนำรายได้ไปจัดทำโครงการสาธารณะประโยชน์ดังที่ผ่านมา
โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.  รณรงค์ให้ประชาชนได้รักการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ทั้งตนเองและครอบครัว
2.  ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัท ลูกค้า ประชาชน ผู้ที่ตระหนักการมีสุขภาพดีของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
3.  รายได้จากค่าสมัครทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนสร้างลานกีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายให้ส่วนราชการตามภูมิภาคต่าง ๆ 
 
3. เจ้าภาพ :  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
4. ผู้ให้การสนับสนุน :  ธนาคารกรุงเทพ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
บลจ. บัวหลวง  บจก. กรีนสปอต  บริษัทในเครือ  และผู้ร่วมค้า
5. ควบคุมการแข่งขันโดย : D.I.N. SPORT 
6. กำหนดวันจัดงาน : วันอาทิตย์ที่  8  กรกฎาคม  2561  เวลา  03.30 – 08.00 น.
7. สถานที่จัดงาน : กระทรวงสาธารณสุข
8. เส้นทางวิ่ง :  พื้นที่ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ สะพานพระราม 5 ถึงวงเวียนนครอินทร์
 
9. ประเภทของกิจกรรม / การแบ่งกลุ่มอายุ
  9.1  วิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ปล่อยตัวเวลา 04.30 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
  ชาย  อายุไม่เกิน  29 / 30 – 39 / 40 – 49 / 50 – 59 / 60 ปี ขึ้นไป
  หญิง อายุไม่เกิน  29 / 30 – 39 / 40 – 49 / 50 – 59 / 60 ปี ขึ้นไป
  9.2  วิ่ง มินิมาราธอน 10.5 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. แบ่งกลุ่มอายุ ดังนี้
  ชาย อายุไม่เกิน 19 / 20 – 34 / 35 – 49 / 50 – 59 / 60 – 69 / 70 ปี ขึ้นไป
  หญิง อายุไม่เกิน 19 / 20 – 34 / 35 – 49 / 50 – 59 / 60 ปี ขึ้นไป
  9.3  เดิน  – วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.15 น. (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ)

10. รายละเอียดประเภทของกิจกรรม
ประเภทกิจกรรม START ค่าสมัคร จำนวน เสื้อ เหรียญ ถ้วย เงินรางวัล
1.Half Marathon 21.1 km. 04.30 600 -. 1,500 คน 1 ตัว   yes 1 - 5 1 - 5 ทุกกลุ่ม
2.Mini Marathon 10.5 km. 06.00 400 -. 1,500 คน 1 ตัว   yes 1 - 3 1 - 3 ทุกกลุ่ม
3.เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 กม. 06.15 400 -. 500 คน 1 ตัว   yes    --   ไม่แข่งขัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม (รวม Sponsor) 3,500 คน      

** กรณีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ไม่เสียค่าสมัคร *** แจ้งได้ที่ Line ID : berving2017 ***
* ประเภทฮาร์ฟ มาราธอน 21.1 กม. ใช้ระบบ Timing chips บันทึกผลการแข่งขันของผู้สมัครทุกคน
พร้อมประกันอุบัติเหตุขณะแข่งขัน ท่านละ 100,000 บาท (สมัครภายใน 20 มิถุนายน 2561)

11. ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / เงินรางวัล และของที่ระลึก
• ผู้ชนะอันดับ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ ระยะ 21.1 กม.  จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
• ผู้ชนะอันดับ 1 – 3 ทุกกลุ่มอายุ ระยะ  10.5  กม.  จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
• ผู้ชนะอันดับ 1 – 5 ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และ 1 – 3 มินิมาราธอน  10.5  ทุกกลุ่มอายุ และนักวิ่งแฟนซี จะได้รับเงินรางวัลดังนี้

        อันดับ 1        อันดับ 2        อันดับ 3        อันดับ 4        อันดับ 5            รวม
Half Marathon ชาย/หญิง ( 10 กลุ่ม )      5,000 บาท      4,000 บาท      3,000 บาท      2,000 บาท      1,000 บาท       150,000 บาท
Mini Marathon ชาย/หญิง ( 11 กลุ่ม )      2,000 บาท      1,500 บาท      1,000 บาท             -              -        49,500 บาท
นักวิ่งแฟนซี ( 10 รางวัล )                                                 รางวัลละ 1,000 บาท        10,000 บาท
นักวิ่ง OVERALL ชาย/หญิง ( 2 รางวัล )  ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ เงินรางวัล 10,000 บาท      20,000 บาท
                                                              รวมเงินรางวัล 21.1 k + 10.5 k + แฟนซี + OVERALL       229,500 บาท

• ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อ  Bangkok Life Assurance Half Marathon 2018 ท่านละ 1 ตัว
• ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่งเพื่อการกุศลที่เข้าเส้นชัยทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญรางวัลผู้พิชิตหลังเข้าเส้นชัย
• นักวิ่งแฟนซี ผู้ที่ชนะใจกรรมการ จะได้รับของขวัญพร้อมเงินรางวัล 10 รางวัล
• นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ที่เข้าเส้นชัยทุกคน เหรียญรางวัล และเสื้อ Finisher
• ชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าแข่งขันมากที่สุด 1 – 5 อันดับ  ได้รับโล่รางวัลที่ระลึก (จัดอันดับตามที่สมัครล่วงหน้า)
 
13. กติกาการแข่งขัน
การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ขาดสปิริต ไม่รู้แพ้  รู้ชนะ  ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ. 2561 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน – เดือน – ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล  นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล ในกรณีที่หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้         ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด 


แบบเสื้อ

แบบเสื้อ Finisher ผู้สมัคร 21.1k ทุกท่านที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเสื้อ Finisher 


แบบเหรียญ


Map 10.5 k


Map 21.1 k*** ติดต่อสอบถามการสมัครได้ที่ Line ID : berving2017 / Tel : 087-990-0199 ***
**** เวลาทำการ จ.-ศ. 9.00 - 18.00 น. **** 
สถานที่ปล่อยตัว
กระทรวงสาธารณะสุข
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 08 JUL 2018
เวลาปล่อยตัว : 04.30
สถานที่ปล่อยตัว กระทรวงสาธารณะสุข
 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.