Confirm Payment
KPI Charity Mini Marathon
รายละเอียด ของงาน

****ปิดรับสมัครออนไลน์****
สามารถสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียน ศรีบุณยานนท์
ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น. เท่านั้น!!!


 
 
โครงการ “เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร”
ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สถาบันพระปกเกล้า
KPI Charity Mini Marathon

 
โครงการ :  “เดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร” 
ชื่อกิจกรรม (ภาษาไทย) : 20 ปี สถาบันพระปกเกล้า เดิน-วิ่ง การกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล 
ชื่อกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ) :  KPI Charity Mini Marathon
 
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการอันทรงเกียรติที่มีพันธกิจสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู่ประชาชน 
รวมทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัยปัญหาและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน 
ได้ดำเนินการโดยยึดมั่นในพันธกิจสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งในปี 2561 นี้ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง 
“ครบรอบ 20 ปี การสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า” โดยทางสถาบันพระปกเกล้าจะมีการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคม 2561 
เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 20 ปี สถาบันพระปกเกล้าจึงจัดกิจกรรม 
โครงการ “วิ่งการกุศลในโอกาส 20 ปี ครบรอบวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า” ขึ้น 
เพื่อเป็นสื่อสัญลักษณ์ว่า สถาบันพระปกเกล้าจะยังคงก้าวย่างอย่างมั่นคงในพันธกิจการพัฒนาประชาธิปไตย 
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์สำคัญที่จะแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ  
ในการส่งเสริมทางด้านสุขภาพและเป็นการรวมใจกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม 
ในโอกาสที่ สถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 20 ปี ในปี 2561 นี้ ซึ่งการระดมทุนจากการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ 
สถาบันพระปกเกล้าจะนำรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการพัฒนา 
และเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นให้มีกำลังแรงใจและสามารถดำเนินชีวิต 
และก้าวขึ้นมาเป็นแรงกำลังสำคัญในการผลักดันและพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงสืบต่อไป
 
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลในเขตทุรกันดาร
2) เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติสำหรับประชากรในเขตทุรกันดาร
3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาสถาบันทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
4) เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนในการสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่สังคม
 
4. ประเภทการวิ่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. Fun Run : ระยะ 5 กิโลเมตร    จำหน่ายบัตร ราคา 500 บาท 
2. Mini Marathon : ระยะ 10 กิโลเมตร จำหน่ายบัตร ราคา 500 บาท 
หมายเหตุ: มีการแข่งขันและมอบรางวัลเฉพาะระยะ Mini Marathon เท่านั้น
 
5. วันเวลาและสถานที่จัดงาน 
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี 
ระหว่างเวลา  04.00 - 09.00 น.  โดยมีจุด START/FINISH ที่ด้านหน้าโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 
6. ช่องทางการสมัคร 
สมัครออนไลน์ โดยเข้าไป www.berving.com 
เริ่มรับสมัครนับตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2561 
หรือปิดรับสมัครก่อนเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้
 
7. จำนวนการรับสมัคร   3,500 คน  
 
8. รุ่นอายุ และเงินรางวัล 
8.1 การจัดลำดับรุ่นอายุ (ชาย-หญิง) จำนวน 6 รุ่นอายุ ดังนี้
1. รุ่นอายุไม่เกิน 19
2. รุ่นอายุ 20-29 ปี
3. รุ่นอายุ 30-39 ปี
4. รุ่นอายุ 40-49 ปี
5. รุ่นอายุ 50-59 ปี
6. รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป
 
8.2 เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ โอเวอร์ออล (Overall)
         ชาย-หญิง รางวัลละ 10,000 บาท (พร้อมถ้วยรางวัล)
 
8.3 เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่นอายุ

ผู้ชนะลำดับที่ เงินรางวัล
1 4,000 บาท ( พร้อมถ้วยรางวัล )
2 3,000 บาท ( พร้อมถ้วยรางวัล )
3 2,000 บาท ( พร้อมถ้วยรางวัล )
4 1,500 บาท ( พร้อมถ้วยรางวัล )
5 1,000 บาท ( พร้อมถ้วยรางวัล )

หมายเหตุ: 
1) การมอบรางวัลมีเฉพาะระยะ Mini Marathon เท่านั้น
2) ถ้วยรางวัลโอเวอร์ออล (Overall) มอบแด่ผู้ชนะเลิศระยะมินิมาราธอน ชาย-หญิง 
(เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของระยะ Mini Marathon แต่ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลในรุ่นอายุ) 
3) ผู้ชนะทุกประเภท จะได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 
9. การรับอุปกรณ์การแข่งขันและของที่ระลึก
ผู้สมัครสามารถรับอุปกรณ์การแข่งขันและของที่ระลึก ได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ส่งทางไปรษณีย์ โดยเลือกส่งในตอนสมัครออนไลน์ (ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วยตนเอง)
2. มารับด้วยตนเอง โดยผู้สมัครจะต้องนำบัตรหลักฐานการสมัครไปรับเสื้อและเบอร์ประจำตัวแข่งขัน (BIB) 
ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี (จุด Start/ Finish)
หมายเหตุ : ไม่มีการลงทะเบียน รับเบอร์ และสิ่งของในวันแข่งขัน (ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบันพระปกเกล้าได้จัดกิจกรรมที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลได้ทั้งการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลนได้ในคราวเดียวกันด้วย 
 
11. ผู้รับผิดชอบ
 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
 

แบบเสื้อ และ เหรียญ 

กำหนดการ
เวลา 04.00 น.  ลงทะเบียน รับฝากของ
เวลา 04.30 น.  พิธีกรเริ่มดำเนินรายการ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
เวลา 04.30-05.00 น. กิจกรรมอบอุ่นร่างกาย
เวลา 05.00-05.30 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน
เวลา 05.30 น.  ปล่อยตัวนักวิ่ง  ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
เวลา 05.45 น.  ปล่อยตัวนักวิ่ง  ระยะทาง 5 กิโลเมตร
เวลา 07.30 น.  พิธีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
เวลา 08.45 น.  กล่าวปิดการแข่งขัน
เวลา 09.00 น.  เสร็จกิจกรรมการเดิน - วิ่ง
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ปล่อยตัว
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สะพานมหาเจษฎาบดินทานุสรณ์
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 02 SEP 2018
เวลาปล่อยตัว : 05.30
สถานที่ปล่อยตัว โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สะพานมหาเจษฎาบดินทานุสรณ์
 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.