Confirm Payment
Wianglor 10K
รายละเอียด ของงาน

Wianglor 10K Mini Marathon.

วิ่งผ่านสายหมอก ท้าลมหนาว 
ผ่านหมู่บ้าน ชมวิถีชุมชน การเกษตรแนวผสม ชมนกยูง
นกเป็ดน้ำ ลัดเลาะแนวอ่างเก็บน้ำขุนน้ำห้วยกั้งแหล่งต้นน้ำอำเภอจุน
วิ่งผ่าน SIAM MOUNTAIN PONY ฟาร์มม้าสไตล์คันทรี่

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลจุน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง แต่เปิดให้บริการประชาชน 45 เตียง
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากความก้วหน้าของเทคโนโลยีการรักษา
ทำให้ประชาชนมีอายุยืนยาว 

ปัจจุบันระบบสุขภาพของไทยที่เน้นการ "สร้าง" มากกว่าการ "ซ่อม" สุขภาพ ซึ่งเป็นการเน้นระบบสุขภาพเชิงรุก
และการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องจากประชาชนป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
และค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษาจึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน ได้มาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
และในอำเภอจุน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย และ เป็นสถานที่ที่มีการอนุรักษ์ป่าไม้ได้เป็นอย่างดี
มีนกยูงอาศัยอยู่มากกว่า 500 ตัว ซึ่งเยอะที่สุดในประเทศไทย เป็นชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์นกยูงไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนกยูงกับชุมชน ควบคู่กับการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้คงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างนกยูงกับคนในชุมชน
ในบริเวณเขตรักษาพันะู์สัตว์ป่าเวียงลอ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในอำเภอจุน

ดังนั้น อำเภอจุนจึงเห็นความสำคัญ ในการจัดงานวิ่งขึ้น เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการส่งเสริมสุขภาพ
ซึ่งเป็นมิตรต่อวิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อชุมชน และ สร้างแบบอย่างเพื่อจุดประกายให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย
และยังสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดิน วิ่ง และปันจักรยาน เพื่อประหยัดพลังงาน ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- เพื่อนำรายได้สนับสนุนโรงพยาบาลจุน ในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลจุน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์นกยูง
- เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศกาลนับนกยูง

ประเภทการวิ่ง
- เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4 กม. (Fun Run) 
ค่าสมัคร 300 บาท
เวลาปล่อยตัว 6.15 น.
ถ้วยรางวัล
อันดับที่ 1 - 5 ชาย และ อันดับที่ 1 - 5 หญิง จะได้รับถ้วยรางวัล


- มินิมาราธอน 10 กม. ( Mini Marathon )
ค่าสมัคร 350 บาท
เวลาปล่อยตัว 6.00 น.
รุ่นการแข่งขัน
ชาย และ หญิง
อายุต่ำกว่า 19 ปี / 20 - 29 ปี / 30 - 39 ปี / 40 - 49 ปี / 50 ปีขึ้นไป
ถ้วยรางวัล
Overall ชาย และ หญิง 
อันดับที่ 1 - 5 ทุกรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล

- VIP สามารถลงวิ่งได้ทุกระยะ

ค่าสมัคร 1,000 บาท
เวลาปล่อยตัว 6.15 น.วันเวลา และ สถานที่จัดงาน
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา

ระหว่างเวลา 04.00 น. - 10.00 น. 
START - FINISH ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา


สถานที่จอดรถ
- สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
- โรงพยาบาลจุน
- สำนักงานไปรษณีย์จุน
- สำนักงานประปาจุน
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 9.00 - 18.00 น. เปิดลงทะเบียนรับเบอร์วิ่ง (BIB) และ เสื้อการแข่งขัน
ณ หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา


วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

เวลา 05.30 น.  เชิญนักวิ่ง Warm-up อบอุ่นร่างกาย
เวลา 05.45 น.  Check in นักวิ่งระยะ Mini Marathon 10K.
เวลา 06.00 น.  ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท Mini Marathon 10K.
เวลา 06.05 น.  Check in นักวิ่งระยะ Fun Run 4K.
เวลา 06.15 น.  ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Fun Run 4K.
เวลา 08.00 น.  พืธีมอบถ้ว้ยรางวัลให้กับนักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน
เวลา 10.00 น.  เสร็จสิ้นกิจกรรมงานวิ่ง


กติกาการแข่งขัน

1.ยึดถือตามกติกาสากล และคำตัดสินของคณะกรรมการเทคนิค
2.ต้องแสดงหลักฐานตัวตน(เอกสารทางราชการออกให้)เพื่อการยืนยันก่อนการเข้ารับถ้วยรางวัล
3.ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บด้วยตนเอง
4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขของการแข่งขัน ที่บริเวณอกเสื้อตลอดการแข่งขันและต้องวิ่งตามเส้นทางการแข่งขันที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
5. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบการเข้าสู่เส้นสตาร์ท และออกตามจุดที่กำหนดตามกติกา
6. นักวิ่งต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพอยท์ครบตามจุดที่กำหนด 
7.เวลาที่ใช้ในการตัดสินแต่ละประเภท จะเป็นเวลาจากนาฬิกากลางที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด
8. กรณีประท้วงผลการแข่งขัน ต้องประท้วงภายใน 30 นาทีหลังการแข่งขัน

จุดบริการในงาน
1.บริการรับฝากของ
2.บริการน้ำดื่มในงานและเส้นทางการแข่งขันตามมาตรฐาน
3.บริการอาหารที่จุดเส้นชัย
4.จุดปฐมพยาบาลในการแข่งขัน
5.เจ้าหน้าที่จัดการจราจรตลอดเส้นทาง
6.สถานที่จอดรถ

แบบเสื้อ (Runner Shirt)
SS  34"  / S 36"  /  M 38"  /  L 40"
XL  42"  / 2XL 44"  / 3XL 46"  / 4XL 48"แบบเหรียญ (Medal)


 
ถ้วยรางวัล (Trophy)


เส้นทางการแข่งขัน (Map)เส้นทางการแข่งขัน
งานวิ่ง Wianglor 10 K 
เป็นงานวิ่งเพื่อให้นักวิ่งได้มีโอกาสมาเที่ยวชมเทศกาลนับนกยูง อำเภอจุน 
โดยเส้นทางการวิ่งมีลักษณะเป็นการวิ่ง CROSS COUNTRY เส้นวิ่งเป็นถนนคอนกรีต 
และถนนดินลูกรังบดอัด งานวิ่งจัดในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อให้นักวิ่งได้มีบรรยากาศการวิ่งผ่านสายหมอก ท้าลมหนาว 
ผ่านหมู่บ้าน ชมวิถีชุมชน การเกษตรแนวผสม ชมนกยูง นกเป็ดน้ำ ลัดเลาะแนวอ่างเก็บน้ำขุนน้ำห้วยกั้งแหล่งต้นน้ำอำเภอจุน
วิ่งผ่านSIAM MOUNTAIN PONY ฟาร์มม้าสไตล์คันทรี่ 

สถานที่ปล่อยตัว
โรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 16 DEC 2018
เวลาปล่อยตัว : 06.00
สถานที่ปล่อยตัว โรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา
 
สมัครเป้นทีม เช่น ทีมพ่อแม่ลูก
Individual register
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.